Foreldraráð leikskólans Heklukots

Kosið er í foreldraráð einu sinni á ári en í ráðið skal skipa 3 foreldra. Lögum samkvæmt skal vera foreldraráð við hvern leikskóla. Foreldrar eru hvattir til að kynna sér lög um leikskóla á vefsíðu Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands.

Í foreldraráði skólaárið 2023-2024 sitja eftirfarandi foreldrar;


Starfsreglur foreldraráðs leikskólans Heklukots
1. grein Foreldraráð leikskólans Heklukot starfar samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008. Í foreldraráði eiga sæti 3 fulltrúar og mega þeir eiga sæti í stjórn foreldrafélags leikskólans. Reglur þessar gilda um starfsemi foreldraráðs og samskipti þess við skólastjóra, fræðslunefnd, skólaskrifstofu sem og landssamtök foreldra. Þær öðlast gildi við undirskrift þar til bærra fulltrúa í foreldraráði.
2. grein Á aðalfundi Foreldrafélags Leikskólans í Heklukoti skulu kosnir þrír fulltrúar til setu í foreldraráði til eins árs í senn. Kjörnir fulltrúar taka sæti í foreldraráði þegar að kjöri loknu. Kosningarétt hafa foreldrar/forráðamenn barna í leikskólanum sem ekki eru starfsmenn skólans. Til kjörfundar skal boðað með a.m.k viku fyrirvara. Á fundinum skal foreldraráð gera grein fyrir starfsemi sinni á liðnu starfsári. Skýrsla foreldraráðs skal birt á vef skólans.
3. grein Foreldraráðsfulltrúum er skylt að gæta trúnaðar varðandi upplýsingar um einstaklinga, nemendur, kennara eða aðra sem þeir verða áskynja um í starfi sínu. Foreldraráðsfulltrúar undirrita þagnareið því til staðfestingar á fyrsta fundi ráðsins að loknum kjörfundi. Undantekningu frá þagnarskyldu má einungis gera samkvæmt lagaboði eða af brýnni nauðsyn.
4. grein Fulltrúar í foreldraráði velja sér formann og skipta með sér verkum (formaður – varaformaður – ritari – varamenn ef við á) á fyrsta fundi ráðsins eftir kosningu hverju sinni og leggja drög að starfsáætlun fyrir næsta skólaár. Formaður undirbýr fundi og boðar til þeirra með dagskrá.
5. grein Foreldraráð heldur fundargerðarbók. Fundargerðir skulu sendar leikskólastjóra og formanni fræðslunefndar og birtar á vef foreldraráðs sem vistaður er á heimasíðu skólans. Fundir foreldraráðs skulu fara fram á hverju starfsári eins oft og þurfa þykir.
6. grein Starfsreglur foreldraráðs skulu kynntar foreldrum/forráðamönnum allra barna á leikskólanum og skulu þær birtar í skólanámskrá og á upplýsingavef leikskólans. Foreldraráð skal hafa svæði á heimasíðu skólans til að kynna starfsemi sína og æskilegt er að foreldraráð hafi eigið netfang. Á heimasíðu skólans skulu einnig koma fram nöfn og netföng fulltrúa í foreldraráði. Leikskólastjóri ber jafnframt ábyrgð á að fræðsluskrifstofu sé tilkynnt um nöfn, heimilisföng og netföng fulltrúa í foreldraráði strax að lokinni kosningu þeirra. Formaður sér um að koma þeim upplýsingum til Menntamálaráðuneytis og Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra.
7. grein Sameiginlegir fundir leikskólastjóra og foreldraráðs skulu vera í það minnsta tveir á hverju skólaári. Á sameiginlegum fundum leikskólastjóra og foreldraráðs veitir leikskólastjóri upplýsingar varðandi starfsemina og skólahald almennt, breytingar á henni og þróun. Foreldraráð afhendir leikskólastjóra afrit af erindum og umsögnum er varða skólann og skólahald, þegar þær eru sendar öðrum aðilum. Foreldraráði er látin í té aðstaða og veittur nauðsynlegur aðgangur að skólahúsnæðinu, búnaði og skrifstofuþjónustu, s.s. prentun, ljósritun og póstdreifingu eftir því sem frekast er unnt.
8. grein Foreldraráð getur, eftir þörfum, boðað til sérstakra funda með foreldrum/forráðamönnum eða starfsfólki leikskóla til að fjalla um framkvæmd áætlana um skólahaldið eða einstök mál sem upp koma.
9. grein Í apríl ár hvert skulu drög að skólanámskrá næsta vetrar tekin til umfjöllunar og umsagnar. Foreldraráð getur, ef þörf þykir, boðað leikskólastjóra og aðra starfsmenn leikskólans til fundar þar sem farið er yfir námskrána, hún skýrð nánar og foreldraráði gefinn kostur á að bera upp fyrirspurnir. Foreldraráð gefur skriflega umsögn um skólanámskrá og skal hún send leikskólastjóra og leikskólanefnd eigi síðar en 30 dögum eftir að það fær hana til umsagnar. Með umsögn sinni og athugasemdum getur foreldraráð sett fram tillögur um breytingar á skólahaldi og rekstri leikskólans og óskað eftir að þær verði teknar til umfjöllunar og afgreiðslu. Aðrar áætlanir sem varðar skólahaldið, s.s. skóladagatal, áætlanir um nýtingu fjármagns, áform um byggingar, viðhald og aðrar framkvæmdir og búnað skóla skulu lagðar fyrir foreldraráð til umsagnar jafnskjótt og þær verða til. Fræðsluskrifstofa/leikskólastjóri sendir foreldraráði til umsagnar áætlanir sínar í skólamálum áður en ákvarðanir eru teknar.
10. grein Foreldraráð hlutast til um að áætlanir um skólahaldið þ.m.t. skólanámskrá og einnig umsögn ráðsins um hana sé kynnt öllum foreldrum, m.a. með því að gæta að því að skólanámskrá sé aðgengileg á heimasíðu skólans. Foreldraráðið fylgist með að áætlunum skólanámskrár sé framfylgt.
11. grein Foreldraráð, í náinni samvinnu við leikskólastjóra og skólaskrifstofu, hlutast til um að kanna með faglegum hætti viðhorf og væntingar foreldra varðandi skólahaldið. Foreldraráð gætir þess að niðurstöður slíkra kannanna séu kynntar fyrir foreldrum og séu aðgengilegar á heimasíðu skólans. Leiti foreldri/forráðamaður til fulltrúa foreldraráðs skal boðað til fundar í foreldraráði hið fyrsta.
12. grein Ef foreldrar/forráðamenn eru ósáttir eða hafa athugasemdir um skólahaldið geta þeir komið athugasemdum til foreldraráðs ef aðrar leiðir eru ófærar. Foreldraráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skólans.
13. grein Sé lögum og reglum um leikskóla eða áætlunum um skólahald ekki framfylgt að mati foreldraráðs ber því að tilkynna það til mennta- og menningarmálaráðuneytisins enda hafi ábendingum þess til leikskólastjóra og fræðslunefndar ekki verið sinnt.
14. grein Reglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi, enda séu breytingartillögur kynntar í skriflegri fundarboðun með minnst sjö daga fyrirvara.